Norsk institutt for naturforskning (NINA) inn i Klimastiftelsens råd

Assisterende forskningssjef i NINA – Laijla Tunaal White – blir møtende rådsmedlem.

Publisert:

Norsk institutt for naturforskning ble enstemmig valgt inn i rådet under rådsmøte i Bergen 23. mai.

Rådet til Norsk klimastiftelse har en rådgivende funksjon og per i dag har rådet 27 medlemmer, først og fremst fra universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner samt noen av klimastiftelsens øvrige samarbeidspartnere. Les mer om rådet her.

– Bakgrunnen for at vi ønsket å få med NINA inn i rådet er blant annet at Klimastiftelsen ønsker å øke kunnskapen om samspillet natur – samfunn og samspillet natur – og klimaendringer/klimaløsninger, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

NINA er en uavhengig stiftelse som ble etablert i 1988. Hovedkontoret er i Trondheim. NINA driver både med forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. I staben er det naturvitere og samfunnsvitere. 

NINA leverer forskningsbasert kunnskap om arter, økologisk tilstand, arealbruksendringer, klima og andre påvirkningsfaktorer, sett i sammenheng med samfunnsutvikling, virkemidler og lovverk. NINA jobber også med naturregnskap som metodisk rammeverk og vurderinger av samlet belastning. Et viktig ledd i dette er videreutvikling av kart, geodata, modellering og maskinlæring. NINA har også oppdrag på utvikling og gjennomføring av naturbaserte løsninger.

Stiftelsen har et bredt samarbeidsnettverk med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, samt med en rekke ulike oppdragsgivere som forvaltning, næringsliv og organisasjoner – og øvrige samarbeidspartnere ellers i samfunnet.

Som møtende rådsmedlem har NINA valgt assisterende forskningssjef Lajla Tunaal White.

Tunaal White er økolog med lang erfaring fra miljø- og landbruksforvaltning i departementer og direktorater i Norge og England. Hun har jobbet med bærekraftig bruk av naturverdier og naturbaserte løsninger blant annet i jordbruksavtalen, Nordisk biomangfoldsgruppe, biomangfoldskonvensjonen og nasjonale miljøvirkemidler. I NINA er hun leder i en avdeling med rundt 50 forskere som jobber tverrfaglig med naturforskning, klima og samfunn.

Her kan du lese mer om NINA: https://www.nina.no/