#Klimafrokost: Hvordan kan Norge bidra til å dekke behovet for solenergi i Afrika og andre utviklingsområder?

Solenergi vokser raskt jorden rundt – hvorfor går det så sakte i Afrika? Hvordan kan Norge bidra til at Afrika får solenergi – fort – slik at klimamålene nås og folk får tilgang til energi? Også land som India, Bangladesh, Filippinene og Vietnam trenger mye ny energi som det fortsatt er økonomisk rasjonelt å dekke med kullkraft. Hvis formålet med å støtte investeringer i fornybar energi er å kutte utslipp raskt – hvilke land og prosjekter bør Norge prioritere?

Informasjon
Tid
Sted
Grand Hotel, Oslo

Store mengder solenergi som erstatter fossil energi er et avgjørende bidrag for å nå klimamålene. Utbredelsen av solenergi har eksplodert. Solceller er blitt den rimeligste strømkilde i mange deler av verden. Men Afrikas andel av verdens solenergi-investeringer er svært lav, kun 0,41 prosent av de totale 168 GW som ble installert globalt i 2021 havnet i Afrika. Dette gjør det vanskelig å nå klimamålene på et kontinent som bruker mye parafin, olje og kull og der rundt 600 millioner innbyggere ikke har tilgang til elektrisitet. Samtidig vet vi at land som India, Bangladesh, Filippinene og Vietnam har en sterk vekst i etterspørselen etter ny energi, og at manglende og dyr tilgang på kapital gjør at det fortsatt er rasjonelt å dekke store deler av denne med kullkraft med enorme CO₂-utslipp. Dette er tema på vår #Klimafrokost torsdag 1. juni kl. 08–10 på Grand Hotel i Oslo.

Vi serverer frokost fra kl. 07:30, kom gjerne for god mat og prat. NB: Husk å melde deg på og å krysse av om du skal være med på Grand Hotel eller digitalt. 

På denne #Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Hva er status for utbredelsen av solenergi i ulike deler av verden? Hvorfor har ikke solenergiinvesteringene tatt av i Afrika?
  • Hva kan gjøres for å øke tempoet i fornybarinvesteringene i Afrika og andre regioner preget av økonomisk og politisk risiko – og hvem er de viktigste aktørene som kan skape endring?
  • Behovet for storstilte investeringer i ren energi i utviklingsland er akutt. Kan forslagene i rapporten fra Klimafinansieringsutvalget – Hvis ikke Norge, hvem? – om blant annet et globalt grønt garantiinitiativ en betydelig styrket kapitaltilførsel til Klimainvesteringsfondet – være en mulig løsning?
  • Hvilken rolle mener norske stortingspolitikere Norge kan ta for at solenergirevolusjonen også skal nå Afrika?
  • Hvis formålet med å støtte investeringer i fornybar energi er å kutte utslipp raskt – hvilke land og prosjekter bør Norge prioritere?

Program

Solenergiinvesteringer i Afrika

Solenergiinvesteringene øker i rekordfart i alle verdensdeler, men ikke i Afrika på tross av at kontinentet har det største potensialet. Hvordan ser utviklingen ut i Afrika sammenlignet med andre verdensdeler, og hva kan forventes framover? Hvorfor er Afrikas andel av solenergi-investeringene så lav? Hva kan gjøres for å øke andelen raskt og hva kan og bør Norge bidra med? Hvilken politikk trengs?

Innlegg ved Terje Osmundsen, grunnlegger av og adm.dir. i Empower New Energy.

Risikokapital for utslippskutt

Hvor og hvordan kan norsk kapital bidra til fornybar energi og utslippskutt i utviklingsland? Hvordan får vi mest utslippskutt for pengene? Hvordan er tilgangen på risikokapital i land som trenger mer fornybar energi fort? Og; Er det risikokapital eller tilgang til prosjekter som forsinker utbygging av fornybar energi og energiinfrastruktur i utviklingsland?

Innlegg ved Tellef Thorleifsson, adm. dir. i Norfund.

Hvis ikke Norge – hvem?

Et globalt grønt garantiinitiativ? Styrking av det norske Klimainvesteringsfondet? Norsk initiativ for bedre finansiering av globale klimafond? Dette er noen av forslagene som Klimafinansieringsutvalget fremmer i den nye rapporten Hvis ikke Norge – hvem?

Julie Rødje, daglig leder i SLUG og medlem av Klimafinansieringsutvalget utdyper og begrunner forslagene.

Hva kan norsk politikk bidra med for å få fart på solinvesteringer i Afrika og andre akutte behov for fornybar energi i land uten store finansielle muskler?

Samtale med blant andre Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre, Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre og Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima. Vi trekker også inn de øvrige innlederne i samtalen.