Klimastiftelsens prinsipper for økonomisk støtte

Klimastiftelsen legger følgende prinsipper til grunn for våre partnerskap:

  1. Norsk klimastiftelse er en uavhengig stiftelse hvis allmennyttige formål er «å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til rask reduksjon og stans av menneskeskapte klimagassutslipp.»
  2. Som tankesmie forsøker vi å oppnå formålet ved å spre kunnskap og ideer til beslutningstakere i det norske samfunnet og bidra til en opplyst offentlig debatt.
  3. Norsk klimastiftelse er redaktørstyrt, med støtte i en klar og tydelig formålsparagraf. Det vil si at innholdet i Klimastiftelsens publikasjoner, temaer vi tar opp på møter, sammensetningene av paneler osv., besluttes ut fra hva vi mener best tjener vårt formål, uavhengig av sideblikk til utenforstående politiske og kommersielle interesser.
  4. Vi er åpne om hvem som støtter vårt arbeid økonomisk.
  5. Klimastiftelsen går ikke god for de virksomhetene som støtter oss.