Vedtekter

Norsk klimastiftelse ble etablert 18. mars 2010. Stifterne var Sparebanken Vest, Nansensenteret, Fritt Ord og Biskopen i Bjørgvin.

Vedtektene ble sist endret etter rådsmøtet 13. juni 2019.

Vedtektene nedenfor kan også lastes ned her (pdf).

Vedtekter for Norsk klimastiftelse

(Norwegian Climate Foundation)

Vedtatt på stiftelsesmøtet i Bergen 18.mars 2010
Endret etter rådsmøtet 9.april 2013

Endret etter rådsmøtet 2.april 2014
Endret etter rådsmøtet 7. juni 2017
Sist endret etter høring i rådet 13. juni 2019

§ 1 Stiftelses navn og etablering

Stiftelsen er en allmennyttig stiftelse etablert i 2010 med midler mottatt av Visjon Vest, en enhet innenfor Sparebanken Vest.

§ 2 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr 100 000 kroner.

§ 3 Formål

Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til rask reduksjon og stans av menneskeskapte klimagassutslipp. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som svekker skadevirkningene av inntrådte eller fremtidige klimaendringer.

Stiftelsen skal også fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø.

Stiftelsen skal ikke ha erverv til formål.

§ 4 Styre

Stiftelsens styre skal bestå av 4 til 6 medlemmer, og det kan velges 1 til 2 faste varamedlemmer. Styret velger selv sine medlemmer, varamedlemmer og styreleder med alminnelig flertall blant de som er styremedlemmer på beslutningstidspunktet. Før valget finner sted skal rådets uttalelse om kandidatene innhentes.

Styremedlemmers funksjonstid er 2 år, men muligheter for gjenvalg.

Stiftelsens kapital forvaltes av styret som utpeker revisor og regnskapsfører og sørger for betryggende regnskapsførsel og revisjon. Stiftelsen skal følge de til enhver tid gjeldende regler om regnskapsføring og revisjon.

Styret kan ansette lønnet forretningsfører/daglig leder, samt utpeke et sekretariat for ivaretakelse av administrative forhold.

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi fullmakt til styrets leder og et av de øvrige styremedlemmer slik at disse fellesskap tegner stiftelsens firma.

§ 5 Styrets saksbehandling

Styret treffer sine vedtak i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap skal alltid behandles i møte. Møtet skal enten holdes ved fysisk oppmøte eller ved telefon-/videokonferanse etter styreleders nærmere beslutning. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar på styremøtet.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen har stemt for.

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen og avgjørelsen av saker som har slik særlig betydning for ham selv, for noen av hans nærstående eller for juridisk person som han eller noen av hans nærstående har stilling eller tillitsverv i, at han må antas å ha en fremtredende, personlig særinteresse i saken.

Styret skal føre protokoll med løpende sidetall over sine møter. I protokollen skal det minst angis:

  • tid og sted og form for møtet
  • hvem som er til stede
  • hvilke beslutninger som treffes, herunder hvem som stemmer for og hvem som stemmer mot eller avstår fra å stemme i en bestemt sak
  • de tilstedeværendes underskrift

Det skal avholdes minst 6 styremøter hvert år, samt for øvrig når dette anses nødvendig, kreves av et styremedlem eller daglig leder og når dette følger av lov/andre relevante bestemmelser.

§ 6 Råd

Stiftelsen skal ha et råd på 10-30 medlemmer.

Den enkelte institusjon skal velge en fast representant som har rett til å møte og opptre på institusjonens vegne i rådet. Den enkelte institusjon skal sende skriftlig melding til stiftelsens styre om hvem som skal representere institusjonen i rådet. En representant som er meldt til styret er legitimert til å møte og handle i rådet inntil ny representant meddeles styret, eller institusjonens funksjonstid utgår uten at institusjonen gjenvelges.

Nye rådsmedlemmer velges etter forslag fra styret ved alminnelig flertallsvalg blant de som er rådsmedlemmer på beslutningstidspunktet.

Fortrinnsvis skal halvparten av posisjonene som medlem av rådet være gjenstand for valg hvert annet år.

Styret kan fastsette nærmere instruks for gjennomføringen av valg av medlemmer til rådet.

Funksjonstiden for et rådsmedlem er 4 år med mulighet for gjenvalg.

Rådet har en rådgivende funksjon og uttaler seg om:

  • Stiftelsens strategi
  • Stiftelsens prosjekter
  • Regnskap og årsberetning
  • Nye medlemmer til styret
  • Andre saker som rådet får seg forelagt

Rådet møter etter innkalling fra styret og minst en gang i året.

Rådet velger sin leder.

Styret kan bestemme at rådet skal ha slik, eller deler av slik, myndighet som fremgår av stiftelsesloven av 2001 § 36 2.ledd. Før styret fatter beslutning om tildeling av slik myndighet skal det innhentes uttalelse fra rådet og oppretterne. Gyldig beslutning om tildeling av myndighet til rådet, forutsetter enstemmighet blant styremedlemmene om tildeling av slik myndighet i to etterfølgende styremøter som avholdes med minimum to måneders mellomrom. Styrets beslutning må gjennomføres ved vedtektsendring.

§ 7 Adresse

Stiftelsens hjemsted og styrets sete skal være i Bergen kommune.

§ 8 Forvaltning av avkastning mv.

Stiftelsens disponible grunnkapital, samt den årlige nettoavkastning, skal etter styrets bestemmelse anvendes innenfor stiftelsens formål.

§ 9 Omdanning

Styret har kompetanse til å omdanne Stiftelsen. Ved enhver omdanning, unntatt de som følger av stiftelsesloven av 2001 § 46 2.ledd, skal styret før vedtak om omdanning fattes innhente en rådgivende uttalelse fra rådet. Det skal innhentes uttalelse fra oppretterne i den grad dette kreves etter stiftelsesloven av 2001 § 49.

Vedtak om omdanning er ikke gyldig før dette er godkjent av Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven av 2001 § 48 2.ledd, 3. punktum.

§ 10 Opphevelse

Styret har kompetanse til å oppheve Stiftelsen. I tillegg til styrets alminnelige adgang til å vedta opphevelse, kan styret vedta opphevelse av Stiftelsen dersom Stiftelsen ikke har gitt tilført midler som minst tilsvarer Stiftelsens grunnkapital i løpet av de to siste foregående kalenderår. Styret skal innhente en rådgivende uttalelse fra representantskapet og oppretterne før styret fatter endelig vedtak om opphevelse fattes.

Ved en eventuell opphevelse av Stiftelsen skal Stiftelsens midler overføres til Norges Naturvernforbund.