Grønn skipsfart

Det er ikke én løsning på klimakrisen. Løsningen er summen av alle tiltak som er nødvendige for å kutte utslippene og begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader.

Internasjonal skipsfart en av de vanskelige sektorene å kutte utslipp fra, men utslippene er for store til at vi kan la sektoren få være i fred når oppgaven er å få til en rask reduksjon og stans av menneskeskapte klimagassutslipp.

Skipsfarten og den maritime næringen er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting. Norge er verdens 5. største sjøfartsnasjon målt i flåteverdi.

Norge har en maritim næring som er verdensledende i å utvikle og ta i bruk ny, klimavennlig teknologi. Jo større rolle Norges maritime næring tar i å utvikle nye klimavennlige løsningen for den maritime næringen – jo større mulighet har vi til å skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen.

Med prosjektet Grønn skipsfart bidrar Klimastiftelsen til kunnskap om teknologi og politikk og om klimautfordringene og mulighetene innen skipsfart.

Prosjektet Grønn skipsfart er støttet av Sparebanken Vest. For å løfte temaet høyere opp på agendaen, har vi i 2019 blant annet arrangert rundebordsmøte om utslippsfrie hurtigbåter på Vestlandet, klimafrokostmøtet «Teknologi og politikk for grønn skipsfart» i Oslo og klimafrokostmøtet «Hvilke teknologier kan få skipsfartens utslipp mot null?» i Bergen.

Rundebordsmøte om utslippsfrie hurtigbåter, 8. februar 2019 med representanter fra maritim industri, politikere og administrasjon i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune. 
Utslippene fra internasjonal skipsfart er årlig på rundt 1 milliarder tonn CO2, eller 2 – 3 prosent av alle globale utslipp. Uten tiltak vil utslippene øke med 50 – 250 prosent mot 2050. Denne trenden vil FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) snu. Innen 2050 skal utslippene halveres. Hvordan skal vi få til dette?
Hvilke teknologier og hva slags politikk kan få alle verdens skip og fartøy til å seile uten utslipp? Dette store spørsmålet drøftet vi på #Klimafrokost 10. april i Bergen. Se opptak av møtet her.