Vårt klimafotavtrykk

Klimastiftelsens arbeid skal bidra til nullutslipp i verden og Norge raskest mulig. Men hva gjør vi selv i egen organisasjon?

Norsk klimastiftelse har siden 2017 vært sertifisert Miljøfyrtårn. Gjennom Miljøfyrtårn får vi tilgang til data og verktøy som hjelper oss i det løpende miljøarbeidet. En del av forpliktelsen overfor Miljøfyrtårn er å offentliggjøre vår årlige klima- og miljørapport.

Klimastiftelsen er i tillegg medlem av Klimapartnere – et nettverk av offentlige og private aktører som samarbeider om utslippsreduksjoner og grønn verdiskaping. Gjennom Klimapartnere gir vi også ut et felles klimaregnskap sammen med de andre virksomhetene.

Våre klimatiltak

Norsk klimastiftelse er en kunnskapsorganisasjon med få ansatte. Vi har ingen direkte klimagassutslipp av betydning. De største utslippene kommer fra flyreiser og innkjøp av PC, mobil og annen maskinvare, i tillegg til innkjøp av tjenester fra en rekke større og mindre leverandører. Disse kan vi påvirke til å redusere sine utslipp gjennom krav og forventninger.

For å redusere egne utslipp har vi valgt følgende tiltak:

 • Begrense transportbehovet: Transport er den største utslippskilden i Norsk klimastiftelse. Derfor er det å begrense selve transportbehovet vårt viktigste klimatiltak, for eksempel ved å avholde mange av møtene våre gjennom året digitalt.
 • Flyvett: Skal man først reise, oppfordres ansatte til å reise med buss eller bane. Flyreiser skal unngås så langt det lar seg gjøre.
 • Kjøttfrie arrangement: Klimastiftelsen skal ikke servere kjøtt på egne arrangementer.
 • Papirvett: Klimastiftelsen skal som hovedregel ikke gi ut rapporter/notater på papir. Om vi likevel skulle velge å trykke en utgivelse, skal opplaget være basert på faktisk etterspørsel.
 • Levetid for pc og mobil: Ansatte skal alltid vurdere reparasjon av utstyr som mobil og pc først. Er reparasjon ikke mulig, skal må sjekke bruktmarkedet før man eventuelt går til innkjøp av nytt utstyr.
 • Grønne arbeidsreiser: Klimastiftelsen skal ha kontorer som er enkle å nå via kollektivtransport. Ansatte oppfordres til ikke å ta bil til arbeid.
 • Klimakrav til leverandørene: Hvert år henvender Klimastiftelsen seg til sine største leverandører fra året før. Leverandørene får beskjed om at de må innfri følgende krav for å forbli en leverandør til Norsk klimastiftelse:
 1. Miljøsertifisering: Leverandøren må være miljøsertifisert (f.eks. Miljøfyrtårn).
 2. Klimamål og -tiltak: Virksomheten må sette egne klimamål og gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslippene i tråd med målene. Dette arbeidet må foregå kontinuerlig.
 3. Klimaregnskap: Virksomheten må føre årlige regnskap over egne klimagassutslipp og offentliggjøre disse.
 4. Fossilfri: Virksomheten skal ikke ha direkte bruk av fossil energi.
 5. Klimakrav: Virksomheten må stille klimakrav til egne underleverandører.

Se eksempel på brev vi sender til våre leverandører.

Klimastiftelsens klimastrategi gjennomgås minst en gang i året. Gjeldende strategi ble oppdatert 5. juni 2024.

Klimaregnskap

Vårt siste klimaregnskap er fra 2023. Transport stod for en stor del av Klimastiftelsens utslipp i 2023. Av dette står flyreiser for 59 prosent av det totale klimagassutslippet. 

Her kan du lese hele vår klima- og miljørapport for 2023.

Skjermbilde av klimaregnskap for 2023