Norsk oljepolitikk mot 2030 og 2050

Kunnskap og diskusjon om hvordan norsk oljepolitikk må endres fram mot 2030 og 2050.

Formålet med prosjektet er først og fremst:

  • Å bidra med viktig kunnskap og offentlig samtale om behovet for å endre norsk oljepolitikk – i perioden fram mot stortingsvalget i 2025 og påfølgende første år med nytt storting.
  • Å øke kunnskapen om utfordringene med dagens oljepolitikk og forvaltningen av statens eierskap i fossile selskaper – blant beslutningstakere i politikk på nasjonalt og regionalt nivå.
  • Å utfordre de særnorske fortellingene om at norsk olje er klimavennlig, at vi ikke kan overlate oljeproduksjonen til «røverstater» og Norge er forpliktet til å lete etter mer olje og gass enn FN og IEA anbefaler for å være en pålitelig energileverandør.

Klimastiftelsen skal bruke egne og andres etablerte plattformer til å bidra med kunnskap og diskusjon om behovet for ny norsk oljepolitikk i lys av klimamålene – og invitere til kunnskapseling fra eksterne miljøer. Dette skal vi gjøre i form av blant annet rapporter, politikknotat, kronikker, artikler og podkast ogved å ta i bruk våre etablerte arenaer for ulike arrangementer.

Denne nettsiden vil fungere som en kunnskapsbank med artikler, rapporter og videoopptak fra arrangementene.

Publikasjoner

Equinor – et bredt energiselskap?

Energiproduksjon, utslipp og investeringer fem år etter navnebyttet.

Arrangementer

#Klimafrokost: Fem år som Equinor – hvor blir det av omleggingen til et bredt energiselskap?

#Klimafrokosten 12. oktober 2023 handlet om Equinors prioriteringer når det gjelder energiproduksjon, utslipp og investeringer. Her er selskapets konsernledelse representert ved konserndirektør for kommunikasjon, Jannick Lindbæk – i samtale med prosjektleder for #Klimafrokost, Anne Jortveit. (Foto: Hanne Eide Andersen, Kavlifondet.)

Norsk sokkel mot 2050: Letestans nå?

Norge har lovfestet at vi skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Det betyr at på 27 år skal utslippene reduseres med 90–95 prosent. Hva betyr dette for norsk olje- og gassindustri? Det var tema da Norsk klimastiftelse og Universitetet i Stavanger inviterte til diskusjonsmøte 8. november 2023.

Ola Kvaløy, samfunnsøkonom frå UiS, la fram rapporten frå Klimautvalet 2050. – Det viktigaste for oss i utvalet er at vi no kan seie at vi sluttar å leite i nye område, og at vi no får ein meir systematisk haldning til nedtrapping av olje- og gassverksemda. Dersom vi held fram slik vi gjer i dag er det ikkje mogleg å nå klimamåla vi har sett oss, med mindre vi legg ned norsk landbruk og elektrifiserer sokkelen. Ei elektrifisering av sokkelen vil skape fleire utfordringar som til dømes nedbygging av norsk natur, sa Kvaløy. Her sammen med Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse.

Artikler og podkast

Equinor: Fremdeles nesten bare fossil. (Budstikka 21. november 2023. Av Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.)

Equinor er ingen pådrivar for grønt skifte. (DN, 22. november 2023. Av Lars-Henrik Paarup Michelsen.)

Equinor: Våre fornybarambisjoner ligger fast. (Podkast, Energi og Klima, 22. november 2023. Med Jannik Lindbæk, Equinor.)

– Vanskeligere for Norge å både være klimaland og oljeland. (Podkast, Energi og Klima, 12. desember 2023. Med Anne Karin Sæther og Lars-Henrik Paarup Michelsen, Norsk klimastiftelse.)