Geografi: Fagfornyelsen

Klima og geografi

Kjerneelementer: Naturgitt og menneskeskapt rom, Utforsking og geografiske metoder, Bærekraftig utvikling og globalisering

Tverrfaglige emner: Berekraftig utvikling

Opplegg: Plakat
Bruk denne plakaten

Denne ressursen hjelper elevene å finne, bearbeide og presentere stoff. Den gir også trening i systematisk informasjonssøk og kildearbeid (utforsking). Selve presentasjonen gir trening i tidsstyring. Ved å bruke plakat-malen er dette en oppgave som krever lite forberedelse og som elevene enkelt kan komme i gang med.

Elevene velger eller blir tilordnet ett tema (se forslag til tema under). Elevene skal fylle inn og forklare plakaten enten for gruppen eller for hele klassen. Elevene kan for eksempel få 2*45 minutter til å sette seg inn i ressursene og gjøre undersøkelser til plakaten, men dette kan også gjøres over lenger tid. Deretter skal de:

 1. Fylle ut en faktaliste om temaet
 2. Fylle ut en liste med sentrale begrep og hva de betyr
 3. Velge ut én relevant statistisk grafikk, som de skal kunne tolke og forklare
 4. Gi eksempler på gode handlingsalternativer som er relevante for temaet

Til slutt kan hver plakat presenteres for klassen.

Påstandene (under) kan brukes til å diskutere temaet i etterkant. Oppgaven kan gjøres både på papir og digitalt.

Tverrfaglig fokus:

 • Velg et emne som er relevant i naturfag og/eller samfunnskunnskap, og jobb med plakaten på tvers av disse fagene.
 • Bruk plakatene som utgangspunkt for en disuksjon i f.eks. samfunnskunnskap.
Læreplanmål

Kompetansemål

 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt (VG1 SP, VG2 andre SF)
 • utforske og presentere geografiske forhold og prosessar ved å bruke ulike kjelder, inkludert kart (VG1 SP, VG2 andre SF)
 • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur (VG1 SP, VG2 andre SF)
Kjerneelementer

Naturgitt og menneskeskapt rom

«Elevane skal kunne forstå samanhengar mellom natur og samfunn som rammer for livsgrunnlag og levekår. Med utgangspunkt i si eiga livsverd skal elevane utvikle forståing for geografisk mangfald og variasjon og identifisere likskapar og forskjellar mellom ulike geografiske nivå.»

Utforsking og geografiske metodar 

«Elevane skal kunne utforske, gjennomføre undersøkingar og vere aktivt skapande, med utgangspunkt i nærmiljøet sitt, for å utvikle geografisk forståing. Dei skal òg kunne bruke informasjon frå ulike typar kjelder og kritisk vurdere kor pålitelege og relevante desse kjeldene er.»

Berekraftig utvikling og globalisering 

«Elevane skal kunne vurdere bakgrunn for, konsekvensar av og handlingsalternativ for berekraftig utvikling. Dei skal òg kunne drøfte spenningane mellom dei sosiale, miljømessige og økonomiske aspekta ved berekraftig utvikling og vurdere berekraft på ulike geografiske nivå.»

Tverrfaglige tema

Berekraftig utvikling

«I geografifaget handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om at elevane skal utvikle kunnskap om årsaker til og konsekvensar av klimaendringar og fordeling og bruk av ressursar no og i framtida. Elevane skal lære om kva konsekvensar endringar i lokaliseringa av næringslivarealbruk, auka globalisering og teknologisk utvikling kan ha for natur og menneske. Gjennom geografifaget skal elevane reflektere over problemstillingar som synleggjer at berekraftig utvikling handlar om å sjå sosiale, økonomiske og miljømessige forhold i samanheng

Tema og påstander

Tema:

Naturkatastrofer i et varmere klima

Klimaendringer og arealbruk

Ressursutnyttelse og klimaendringer

Klimaendringer, havnivå og kystbebyggelse

Påstander:

Klimaendringene vil føre til hyppigere ekstremværhendelser.

I Norge vil klimaendringene føre til økt flomfare.

Et isfritt Barentshav er godt nytt for Norge: Vi kan fiske og utvinne olje lenger nord enn før.

Avskoging for landbruksformål er en viktig klima- og miljøtrussel.

Storstilt treplanting i Norge er et bra tiltak mot klimaforandringer.

Global oppvarming kan gjøre store landområder ubeboelige for mennesker.

Dersom fastlandsisen på f.eks. Grønland og i Antarktis smelter, vil det bety at mange av verdens største byer blir oversvømt.

Smelting av isbreer kan føre til alvorlig vannmangel flere steder i verden.

Ressurser

Klima og bærekraft: Norge i verden

Kjerneelementer: Bærekraftig utvikling og globalisering

Tverrfaglige emner: Bærekraftig utvikling

Opplegg: Verdenskafé

I denne oppgaven undersøker elevene relevante tema og finner frem til felles løsninger knyttet til bærekraftig utvikling. Øvelsen kan gjøres etter å ha arbeidet med et tema, eller som introduksjon til et nytt tema. Her må de øve på å presentere, vurdere og samarbeide. Opplegget krever lite forarbeid, og forberedelse av klasserommet kan gjøres med elevene for å få opp aktiviteten.

Del klassen inn i tre grupper. På forhånd deles rommet inn i tre stasjoner med bord og stoler—eller bare områder på gulvet. Hver stasjon har et eget tema: miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. Dersom man har et overordnet tema for hele timen (se forslag til tema under), skal man på hver stasjon diskutere dette temaet i lys av stasjonens tittel. Hvilke utfordringer og løsninger er knyttet til temaet når vi tenker på det fra et miljømessig, økonomisk, eller sosialt perspektiv?

Én elev er «stasjonsleder» og skal bli på samme stasjon hele tiden. Resten av elevene skal rotere fra stasjon til stasjon. Stasjonslederen skal sørge for å lede diskusjonen, og at relevante ting blir notert ned. Gi elevene 10-20 minutter per stasjon, avhengig av hvor mye tid dere har tilgjengelig. Her skal de diskutere tema, og notere ned tanker og ideer på et ark eller en plakat (flippover). Når de har vært på alle stasjonene skal hver stasjonsleder kort presentere hva som har blitt diskutert på sin stasjon. Etterpå kan man drøfte i plenum.

Stasjonslederne kan bruke påstandene (se under) for å få i gang diskusjonen på stasjonen, om nødvendig.

Dybdelæring:

 • Undersøk FNs globale mål. Hvordan kan de relateres til klimaendringene? For eksempel: kan klimaendringer påvirke oppnåelsen av målene negativt, og kan klimaløsninger bidra til å styrke eller svekke oppnåelsen av målene?
 • Undersøk Norges økologiske fotavtrykk. Hvordan skiller det seg fra andre land? Sammenlign og diskuter forskjellene.
 • Diskuter hvorfor bærekraftig utvikling er delt inn i tre deler, og om det kunne gjøres på andre måter.

Tverrfaglig fokus:

 • Arranger verdenskafé om FNs bærekraftsmål på tvers av geografi, naturfag og samfunnskunnskap.
 • Bruk det som kommer frem i diskusjonen som utgangspunkt for videre undersøkelser i f.eks. samfunnskunnskap.
Læreplanmål

Kompetansemål

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektivt (VG1 SP, VG2 andre SF)
 • drøfte ulike interesser knytte til ressurs- og arealbruk i Noreg, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområda (VG1 SP, VG2 andre SF)
Kjerneelementer

Berekraftig utvikling og globalisering

«Elevane skal kunne vurdere bakgrunn for, konsekvensar av og handlingsalternativ for berekraftig utvikling. Dei skal òg kunne drøfte spenningane mellom dei sosiale, miljømessige og økonomiske aspekta ved berekraftig utvikling og vurdere berekraft på ulike geografiske nivå.»

Tverrfaglige tema

Berekraftig utvikling

«I geografifaget handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om at elevane skal utvikle kunnskap om årsaker til og konsekvensar av klimaendringar og fordeling og bruk av ressursar no og i framtida. Elevane skal lære om kva konsekvensar endringar i lokaliseringa av næringslivarealbruk, auka globalisering og teknologisk utvikling kan ha for natur og menneske. Gjennom geografifaget skal elevane reflektere over problemstillingar som synleggjer at berekraftig utvikling handlar om å sjå sosiale, økonomiske og miljømessige forhold i samanheng

Tema og påstander

Tema:

Forbrukersamfunn og produksjon av forbruksvarer

Ressursbruk og -mangel

Land- og arealbruk i Norge, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområdene

Migrasjon som resultat av klimaendringer

Norge: Bærekraftig? Hvordan skiller det seg fra andre land?

Hvordan kan klimaendringer påvirke bærekraftig utvikling, og omvendt?

Påstander:

Bærekraftig utvikling handler mest om miljø.

Økonomisk vekst er ikke mulig om vi skal oppnå bærekraftig utvikling.

Norge har «verdens reneste olje».

Norsk gass er en viktig bro til fornybarsamfunnet.

Vi må bygge ut mer vindkraft i Norge.

Vi bør slutte å lyse ut nye leteblokker for olje- og gassutvinning.

Store veiprosjekter er riktige, selv om de ødelegger truede naturtyper.

Ressurser