Geografi (Kunnskapsløftet)

Landskap og klima

Opplegg: Plakat
Bruk denne plakaten

Denne ressursen hjelper elevene å finne, bearbeide og presentere stoff. Gir også trening i systematisk informasjonssøk og kildearbeid. Selve presentasjonen gir også trening i tidsstyring. Ved å bruke plakat-malen er dette en oppgave som krever lite forberedelse og som elevene enkelt kan komme i gang med.

Elevene velger eller blir tilordnet ett tema. Elevene skal fylle inn og forklare plakaten enten for grupper eller for hele klassen.

Elevene kan for eksempel få 2*45 minutter til å sette seg inn i ressursene og gjøre undersøkelser til plakaten, men dette kan også gjøres over lenger tid. Deretter skal de:

 1. Fylle ut en faktaliste om temaet
 2. Gi eksempler på gode handlingsalternativer
 3. Velge ut én relevant statistisk grafikk, som de skal kunne tolke og forklare
 4. Fylle ut en liste med sentrale begrep og hva de betyr


Til slutt kan hver plakat presenteres for klassen. Påstandene kan brukes til å diskutere temaet i etterkant. Oppgaven kan gjøres både på papir og digitalt.

Kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 • «gjere greie for globale hav- og luftstraumar og forklare kva dei har å seie for klimaet»
 • gjere greie for forhold som bestemmer vêr- og klimatilhøva i Noreg
 • drøfte årsakene til naturkatastrofar i verda og kva for verknader dei har på samfunn som blir ramma
Tema og påstander

Tema:

 • Forskjellen på vær og klima. Hvordan vil klimaet i Norge endre seg fremover?
 • Hva er Golfstrømmen, og hvorfor er den viktig for Norge?
 • Naturkatastrofer i et varmere klima (kan fordeles på regioner)

Påstander:

 • Hvis isen på Grønland smelter, stopper Golfstrømmen og Norge vil få et helt annet klima
 • Isfritt Barentshav er godt nytt for Norge: Vi kan fiske og utvinne olje lenger nord enn før.
 • Golfstrømmen har mer/mindre å si for været i Norge enn de store luftstrømmene
Ressurser

Fakta og forskning

Ressursar og næringsverksemd

Opplegg: Verdenskafé

Denne øvelsen engasjerer elevene til å diskutere tema relevant for kompetansemål, og komme frem til felles løsninger med fokus på de forskjellige aspektene ved bærekraftig utvikling. Øvelsen kan gjøres etter å ha arbeidet med et tema, eller som introduksjon til et tema. Her må de øve på presentere, argumentere og samarbeide. Opplegget krever lite forarbeid, og forberedelse av klasserommet kan gjøres med elevene for å få opp aktiviteten.

Velg et overordnet tema fra listen under. Del klassen inn i tre grupper fordelt på tre stasjoner: miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. På hver stasjon skal elevene diskutere tema i lys av stasjonens tittel. En elev styrer diskusjonen og blir værende mens resten av gruppen roterer. Påstandene kan bidra til å få i gang diskusjonen om nødvendig. Hvilke utfordringer og løsninger er knyttet til de forskjellige temaene? Når rotasjonen er ferdig presenterer stasjonslederne diskusjonene, og det de har kommet fram til diskuteres i plenum og man legger frem et forslag til en bærekraftig måte å løse utfordringene på.

Kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • gje døme på og samanlikne ulike former for arealbruk i Noreg
 • drøfte miljøkonsekvensar i norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområde
 • gje døme på korleis ein har utnytta ressursane i Noreg og drøfte korleis endringar i næringsstrukturen har påverka lokalisering og busetnadsmønster
Tema og påstander

Tema:

 • Bærekraftig forbruk og produksjon
 • Ressursmangel
 • Norsk land- og arealbruk
 • Migrasjon som resultat av klimaendringer
 • Norge: Bærekraftig? Hvordan skiller det seg fra andre land?
 • Hvordan kan klimaendringer påvirke bærekraftig utvikling og vice versa?

Påstander:

 • Bærekraftig utvikling handler mest om miljø
 • Økonomisk vekst er ikke mulig om vi skal oppnå bærekraftig utvikling
 • Norsk olje- og gassproduksjon: Ren olje? Norsk gass som bro til fornybarsamfunnet?
 • Vi må bygge ut mer vindkraft i Norge
Ressurser

Fakta og forskning

Kommentarer og meningsinnhold